Oferta

Zakres oferowanych przez firmę P.W. Lokum s.c. produktów i usług:

 1. przeglądy pięcioletnie budynków mieszkalnych i użytkowych,
 2. świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali,
 3. projekty termomodernizacji budynków,
 4. audyty energetyczne,
 5. przygotowanie wniosków o dofinansowanie z funduszy celowych takich jak: WFOŚiGW, NFOŚiGW, Regionalne Programy Operacyjne oraz w ramach kredytu termomodernizacyjnego i remontowego,
 6. wyceny: majątkowe, nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych,
 7. sporządzanie kosztorysów inwestorskich, wykonawczych i powykonawczych,
 8. sporządzanie opinii technicznych i ekspertyz technicznych w zakresie budownictwa,
 9. wykonywanie inwentaryzacji budynków,
 10. wykonywanie operatów wydzielenia samodzielnych lokali,
 11. przygotowanie dokumentacji kredytowej w pełnym zakresie,
 12. przygotowanie dokumentacji w celu pozyskania środków z Funduszy Unii Europejskiej,
 13. prace projektowe: urbanistyka, architektura, konstrukcja, wszystkie branże,
 14. pełna obsługa geodezyjna,
 15. nadzory inwestorskie
 16. termowizja

 

Kompleksowa termomodernizacja lub wybrane zagadnienia Kompleksowa dokumentacja wyodrębniania lokali lub wybrane zagadnienia Utrzymanie zasobów budowlanych Prace projektowe Inne opracowania i usługi
Termowizja Inwentaryzacja powierzchni użytkowej lokali Przegląd stanu technicznego budynku (roczny, 5-letni) Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana, wielobranżowa Wycena majątkowa (nieruchomości gruntowe, budynkowe, lokalowe)
Audyt energetyczny i remontowy Operat wyodrębnienia samodzielnych lokali Badanie przewodów kamerą inspekcyjną

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna (wraz z wizualizacją elewacji i wnętrz)

Pełna obsługa geodezyjna
Audyt energochłonności (na podstawie inwentaryzacji grzejników) Złożenie wniosku i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali Opinie i ekspertyzy techniczne Projekt budowlany (wszystkie branże) Nadzory inwestorskie
Projekt termomodernizacji        
Przedmiar i kosztorys        
Uzyskanie pozwolenia na budowę        
Złożenie wniosku do PKO BP i WFOŚIGW lub innej instytucji o dofinansowanie termomodernizacji        
Świadectwa Charakterystyki Energetycznej